53 [ip_address] => 44.223.39.67 [date] => 23-05-2024 [time] => 17:56:17 ) " type="text/css" media="screen"/>
Array ( [file] => /var/www/hookupsites.gay/nl/framework/core/functions.class.php [type] => ErrorException [message] => Function strftime() is deprecated [line] => 316 [ip_address] => 44.223.39.67 [date] => 23-05-2024 [time] => 17:56:17 ) Array ( [file] => /var/www/hookupsites.gay/nl/framework/core/functions.class.php [type] => ErrorException [message] => Function strftime() is deprecated [line] => 316 [ip_address] => 44.223.39.67 [date] => 23-05-2024 [time] => 17:56:17 ) Array ( [file] => /var/www/hookupsites.gay/nl/framework/core/functions.class.php [type] => ErrorException [message] => Function strftime() is deprecated [line] => 316 [ip_address] => 44.223.39.67 [date] => 23-05-2024 [time] => 17:56:17 ) Array ( [file] => /var/www/hookupsites.gay/nl/framework/core/functions.class.php [type] => ErrorException [message] => Function strftime() is deprecated [line] => 316 [ip_address] => 44.223.39.67 [date] => 23-05-2024 [time] => 17:56:17 )
.

Gebruiksvoorwaarden

.
Gebruiksvoorwaarden.

Laatst bijgewerkt: zat 13 februari 2021 .

Gebruiksvoorwaarden en transparantie naar onze bezoekers op {{domein}}

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website {{domein}} en alle inhoud, diensten en producten die op of via de website beschikbaar zijn (gezamenlijk de Website genoemd). {{domein}} is eigendom van en wordt beheerd door GLOBAL RANK GROUP LIMITED. De Website wordt aangeboden onder uw aanvaarding zonder wijziging van alle bepalingen en voorwaarden hierin opgenomen.

Bedrijfsinformatie:.
 • Bedrijf: GLOBAL RANK GROUP LIMITED
 • Hoofdkantoor van bedrijf: {kantooradres}
 • Registratienummer bedrijf: {regnr}

Acceptatie van de voorwaarden:

Door onze website of de diensten (zoals hieronder gedefinieerd) te bezoeken of te gebruiken, erkent u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat. U gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving na te leven bij het gebruik van de Dienst. U erkent verder dat deze Gebruiksvoorwaarden een bindend en afdwingbaar wettelijk contract vormen tussen u en ons dat verder een afstand van collectieve actie en een arbitragebepaling afdwingt, zoals hieronder beschreven in het gedeelte Geschillenbeslechting. Indien u niet akkoord gaat met ons beleid, dient u de Site te verlaten.

Toelaatbaarheid en leeftijdsbeperking:

Hierbij garandeert u dat u in aanmerking komt om deze gebruiksvoorwaarden aan te gaan en dat het u door geen enkele bevoegde autoriteit, gerechtelijk bevel of wet verboden is om een overeenkomst aan te gaan; u beschikt over de juiste autorisatie, indien u handelt namens een bedrijf, om deze gebruiksvoorwaarden aan te gaan. Verder verklaart en garandeert u dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent en dat u wettelijk bevoegd bent om deze Voorwaarden aan te gaan. Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment een bewijs van leeftijd te vragen om te verifiëren dat minderjarigen onder de leeftijd van achttien (18) jaar onze website niet gebruiken.

Verantwoordelijkheid van websitebezoekers:

{domain}} heeft niet al het materiaal, inclusief computersoftware, dat op de Website is geplaatst, bekeken en kan dat ook niet, en kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, het gebruik of de effecten van dat materiaal. Door het bedienen van de Website, Nl.hookupsites.gay verklaart of impliceert niet dat zij het geplaatste materiaal goedkeurt, of dat zij van mening is dat dergelijk materiaal juist, nuttig of niet-schadelijk is. U bent verantwoordelijk voor het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud. De Website kan inhoud bevatten die beledigend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk is, evenals inhoud met technische onnauwkeurigheden, typografische fouten en andere fouten. De Website kan ook materiaal bevatten dat de privacy- of publiciteitsrechten schendt, of de intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten van derden schendt, of waarvan het downloaden, kopiëren of gebruiken onderworpen is aan bijkomende voorwaarden, vermeld of niet vermeld. Nl.hookupsites.gay wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik door bezoekers van de Website, of van het downloaden door die bezoekers van daar geplaatste inhoud.

Inhoud geplaatst op andere websites:

Wij hebben al het materiaal, inclusief computersoftware, dat beschikbaar wordt gesteld via de websites en webpagina's waarnaar Nl.hookupsites.gay linkt, en die naar Nl.hookupsites.gay linken, niet gecontroleerd en kunnen dit ook niet controleren. Nl.hookupsites.gay heeft geen controle over deze niet-{domain}} websites en webpagina's, en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud of hun gebruik. Door te linken naar een niet-{domain}} website of webpagina, beweert of impliceert Nl.hookupsites.gay niet dat het een dergelijke website of webpagina onderschrijft. U bent verantwoordelijk voor het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud. Nl.hookupsites.gay wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele schade die voortvloeit uit uw gebruik van niet{domain}} websites en webpagina's.

Verwerping van garanties:

De Website wordt "in de huidige staat" aangeboden. Nl.hookupsites.gay en haar leveranciers en licentiegevers wijzen hierbij alle garanties af van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreukmakendheid. Noch het Nl.hookupsites.gay noch zijn leveranciers en licentiegevers, geven enige garantie dat de Website vrij van fouten zal zijn of dat de toegang ertoe ononderbroken of ononderbroken zal zijn. U begrijpt dat u naar eigen goeddunken en op eigen risico inhoud van de Website downloadt of anderszins inhoud of diensten via de Website verkrijgt.

Beperking van aansprakelijkheid:

De {{domein}} website is normaal gesproken 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk. GLOBAL RANK GROUP LIMITED kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen in de toegankelijkheid van de site of de diensten. U erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige schade of verlies, hetzij direct, indirect, incidenteel, speciaal of gevolgschade, of gederfde winst die u oploopt of lijdt als gevolg van uw gebruik van de diensten of uw vertrouwen op enige inhoud of uw interactie of betrokkenheid met diensten van derden. Deze beperking van aansprakelijkheid zal niet worden gewijzigd, zelfs indien wij zijn geadviseerd of bewust zijn gemaakt van de mogelijkheid van dergelijke schade of verlies. Als u op enigerlei wijze ontevreden bent over de Diensten, is uw enige en exclusieve remedie het gebruik ervan te staken. U doet hierbij afstand van alle claims tegen ons, en onze gelieerde ondernemingen, agenten, vertegenwoordigers en licentiegevers die voortvloeien uit uw gebruik van de website of de daarop beschikbare diensten. In sommige rechtsgebieden is de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. In geen geval zal onze totale aansprakelijkheid voor enige en alle schade die voortvloeit uit deze voorwaarden of uit uw gebruik van, of onvermogen tot gebruik van, de website hoger zijn dan de kosten van de diensten.

GLOBAL RANK GROUP LIMITED behoudt zich het recht voor haar activiteiten te onderbreken en de website of de toegang tot een of meer diensten tijdelijk of permanent te sluiten zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding.

GLOBAL RANK GROUP LIMITED kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onderbrekingen of ontoegankelijkheid van de website, of voor aanvallen op de computerbeveiliging die resulteren in schade aan IT-apparatuur of schade aan gebruikers of hun gegevens.

Herkomst van de diensten:

De website biedt u uitgebreide informatie, vergelijkingstabellen en hulpmiddelen over verschillende goederen en diensten of producten waarin u geïnteresseerd bent en die eigendom zijn van of beheerd worden door onze externe partners ("Dienst van derden"). Wij voorzien u van de informatie waarvan wij denken dat deze u zal interesseren en vergelijkingstabellen, links naar diensten en inhoud van derden, alsmede artikelen en meningen die door ons, door u, door andere gebruikers of door derden worden verstrekt, met inbegrip van tekst, logo's, telefoonnummers, knopiconen, afbeeldingen, gegevenscompilaties, documenten, beschrijvingen, software, code, ontwerpen, links, gegevens, grafische voorstellingen en andere daarin opgenomen voorzieningen (gezamenlijk de "Inhoud" en samen met de website aangeduid als de "Dienst(en)"). De Diensten zijn ons eigendom en worden uitsluitend door ons ontwikkeld. Wij voeren beoordelingen uit en evalueren de informatie die wij vinden op basis van onze criteria om de Diensten van Derden te presenteren waarvan wij denken dat zij het hoogst gewaardeerd worden. U erkent dat de Diensten uitsluitend voor informatieve en redactionele doeleinden zijn en inhoud kunnen bevatten die u verwerpelijk acht of vindt. Wij stellen alles in het werk (maar zijn niet verplicht) om de Diensten en Inhoud actief te controleren. Desalniettemin onderschrijven of ondersteunen wij geen enkele Inhoud die op de Website wordt ingediend.

Bronnen en inhoud van derden:

De Site biedt u de mogelijkheid inhoud van derden (zoals hieronder gedefinieerd) te bekijken, te openen, ernaar te linken en te gebruiken die niet ons eigendom is of door ons wordt beheerd ("Inhoud van derden"). De Site kan u ook in staat stellen te communiceren en te communiceren met Bronnen van Derden. "Bron(nen) van Derden" betekent: (i) websites en diensten van derden; en (ii) onze partners en klanten. Wij hebben geen controle over de bronnen van derden. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, gebruiksvoorwaarden, privacybeleid, acties of praktijken van derden. Lees de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van elke derde partij met wie u communiceert voordat u deelneemt aan dergelijke activiteiten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor, en wij wijzen uitdrukkelijk alle garanties af met betrekking tot de nauwkeurigheid, geschiktheid, bruikbaarheid, veiligheid of Intellectuele Eigendomsrechten (zoals hieronder gedefinieerd) van, of met betrekking tot, enige inhoud van derden. Door de Site te gebruiken, kunt u worden blootgesteld aan Inhoud van Derden die onnauwkeurig, beledigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk is. U hebt altijd de keuze om te beslissen of u al dan niet interactie hebt met een derde partij of om Inhoud van Derden te bekijken en te gebruiken. Uw interactie met een derde partij en uw gebruik van en vertrouwen op Inhoud van Derden is geheel naar eigen goeddunken en op eigen risico. U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw interactie met een derde partij. U gaat ermee akkoord af te zien, en doet hierbij afstand, van alle wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u zou kunnen hebben tegen Nl.hookupsites.gay, en vrijwaart Nl.hookupsites.gay van enige en alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van en interactie met Inhoud van Derden en uit uw interactie met enige derde partij. Indien u een vraag of klacht heeft over een derde partij of Inhoud van Derden, stemt u ermee in rechtstreeks contact op te nemen met de derde partij.

Wijzigingen aan de Website of Diensten:

Wij behouden ons het recht voor de Diensten en de Inhoud ervan op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, corrigeren, aan te passen, te verbeteren, andere wijzigingen aan te brengen of de Diensten en de Inhoud ervan tijdelijk of permanent stop te zetten. Wij kunnen echter, naar eigen goeddunken, beperkte technische ondersteuning, upgrades en updates voor de Services aanbieden. U stemt er hierbij mee in dergelijke updates en upgrades te ontvangen als onderdeel van uw gebruik van de Diensten.

Wijzigingen:

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, delen van deze Overeenkomst te wijzigen of te vervangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Overeenkomst regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de Website na het bekendmaken van wijzigingen aan deze Overeenkomst houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt. Nl.hookupsites.gay kan in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Website (inclusief de vrijgave van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen onderworpen zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Meer vragen?

Indien u vragen heeft over deze Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze Website.

  Inhoudsopgave

  .
 • Bedrijfsgegevens
 • Acceptatie van de algemene voorwaarden
 • Toelaatbaarheid en leeftijdsbeperking
 • Verantwoordelijkheid van onze bezoekers
 • Inhoud geplaatst op andere websites
 • Verwerping van garanties
 • Beperking van aansprakelijkheid
 • Toereikendheid van de diensten
 • Bronnen en inhoud van derden
 • Wijzigingen in de Website of de Diensten
 • Wijzigingen
 • Meer vragen